Cilj predmeta Menadžment kvaliteta je da omogući spoznaju osnovnih teorijskih postavki naučno-stručne oblasti kvaliteta. Takođe je cilj da se sintetizuju svi ključni pojmovi koji su neophodni za razumevanje nauke o kvalitetu. 

Cilj predmeta

Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa integracijom u cilju planiranja, pokretanja i kontrole tokova materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda od trenutka njihovog nastajanja do trenutka njihove ugradnje u novi proizvod. Pored toga cilj ovog predmeta je da studenti upoznaju sve aktivnosti, uključujući predviđanje tražnje, upravljanje zalihama, rukovanje materijalima, obradu narudžbi, izbor lokacija fabrika i skladišta, ambalažu i transport.

Ishod predmeta

Savladavanjem programa predmeta student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti: temeljno poznavanje i razumevanje discipline poslovne logistike; rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka; povezivanja osnovnih znanja iz oblasti logistike i njihove primene; praćenja i primene novina u struci; razvoja veština i spretnosti u upotrebi znanja u logistici preduzeća; samostalne primene specifične tehnike planiranja, nabavke i tokova kako poluproizvoda tako i gotovih proizvoda u organizaciji.

Kratak opis

Cilj predmeta:

Predmet -  Međunarodno poslovanje izučava ekonomsku međuzavisnost zemalja, analizira tokove roba, usluga, prava intelektualne svojine i sredstava plaćanja između zemalja kao i njihov uticaj na nacionalno bogatstvo zemlje. Izučavanje ovg predmeta omogućava sticanje osnova za razumevanje međunarodnog poslovnog okruženja i savremenog menadžmenta preduzeća u uslovima globalizacije. Studenti takođe stiču znanja o veštinama kojima je potrebno da raspolaže menadžer u međunarodnom poslovanju.

Ishod predmeta:

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće sposobnosti:

- razumevanje i prilagođavanje promenama koje nastaju u uslovima globalizacije svetske privrede;
- ovladavanje tehnikama izvoza, uvoza i specifičnih i složenih spoljnotrgovinskih poslova;
- pregovaranje u međunarodnom poslovanju i harmonizaciji zakona i poslovanja u skladu sa razvojem procesa pristupanja Evropskoj uniji.