U predmetu Inovacioni procesi izučava se uloga i značaj inovacionih procesa u poslovnom okruženju kao discipline i instrumenta savremenog menedžmenta preduzeća u uslovima globalizacije.

Cilj predmeta Menadžment kvaliteta je da omogući spoznaju osnovnih teorijskih postavki naučno-stručne oblasti kvaliteta. Takođe je cilj da se sintetizuju svi ključni pojmovi koji su neophodni za razumevanje nauke o kvalitetu. 

Cilj predmeta

Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa integracijom u cilju planiranja, pokretanja i kontrole tokova materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda od trenutka njihovog nastajanja do trenutka njihove ugradnje u novi proizvod. Pored toga cilj ovog predmeta je da studenti upoznaju sve aktivnosti, uključujući predviđanje tražnje, upravljanje zalihama, rukovanje materijalima, obradu narudžbi, izbor lokacija fabrika i skladišta, ambalažu i transport.

Ishod predmeta

Savladavanjem programa predmeta student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti: temeljno poznavanje i razumevanje discipline poslovne logistike; rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka; povezivanja osnovnih znanja iz oblasti logistike i njihove primene; praćenja i primene novina u struci; razvoja veština i spretnosti u upotrebi znanja u logistici preduzeća; samostalne primene specifične tehnike planiranja, nabavke i tokova kako poluproizvoda tako i gotovih proizvoda u organizaciji.