Cilj predmeta je da studentima omogući produbljivanje stečenih znanja i da spoznaju značaj analize za planiranje i realizaciju poslovnih aktivnosti u malim i srednjim preduzećima. Specifični ciljevi su: razvoj sposobnosti kod studenata koje omogućuju ovladavanje znanjem koje je neophodno za analizu, s naglaskom na mala i srednja preduzeća, uviđanje uzroćno-posledičnih veza i odnosa koji egzistiraju u poslovanju takvih preduzeća na domaćem, regionalnom i inostranom tržištu  u globalnom okruženju.

Student stiče osnovna znanja o osnovnim teorijskim pristupima i konceptima relevantnim za upravljanje organizacijom i ljudima u organizaciji. Stečena znanja će studentu omogućiti brže i bolje razumevanje povezanih poslovno-organizacionih predmeta na višim godinama studija. Poseban cilj je učiniti studente svesnim značaja organizacije. Delimično se odrađuje i način funkcionisanja organizacije.

Cilj predmeta

 Cilj predmeta je da osposobi studente za integralni marketing. Nastava uvodi studente u fenomen marketinga, kao jedne od najbitnijih funkcija preduzeća, u cilju što bolje povezanosti okruženja (tržišta) i samog preduzeća.

 Ishod predmeta

Savladavanjem studijskog programa student stiče sposobnosti

  • temeljnog poznavanja i razumevanja koncepta i metoda marketinga
  • razumevanja značaja marketinga
  • ovladavanja terminologijom marketinga
  • ovladavanje instrumentima marketinga

Cilj izučavanja predmeta je sticanje opštih znanja studenata o preduzetništvu, preduzetničkim aktivnostima i različitim pojavnim oblicima preduzetništva u savremenom poslovanju. Razviti interes kod studenata za kontinuirano usvajanje preduzeničkih znanja, radi jačanja njihove lične konkuretnosti. Studenti razvijaju kreativnost i stiču praktična znanja koja omogućavaju otpočinjanja i vođenja preduzetničkog poduhvata u praksi.